iKhedut Portal 2023 Yojana List: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ગુજરાત

iKhedut Portal Yojana List 2023:- iKhedut Portal has been created by Gujarat Government for the benefit of farmers. Farmers can also apply online to avail of various schemes on Ikhedut Portal 2023. So that farmers can take maximum advantage of the scheme and get more crop production by adopting different methods in their farming. With this in mind, the government has recently launched an online application on Ikhedut Portal for the year 2023-23. Today we will get detailed information about ikhedut portal 2023 Yojana New List through this article.

iKhedut Portal Yojana List 2023

An Ikhedut online portal has been launched to provide benefits to the farmers of Gujarat state. The Government of Gujarat is starting farming, horticulture, fisheries, water conservation, and many other schemes through this portal. The farmers of the state who want to take advantage of these schemes can visit the ikeedut portal and apply online for the scheme as per the requirement. All the farmers can get the benefits of various schemes on the Gujarat Ikhedut portal. Here we will provide you with complete information about Ikhedut Portal Yojana List.

iKhedut Portal Yojana List Highlights

Article iKhedut Portal 2023
State Gujarat
Language of the article English and Gujarati
Objective of the scheme Agriculture to the farmers of Gujarat Benefit of schemes
Beneficiary Farmers of Gujarat
Total Schemes Total-49 Agriculture on i-Farmer Portal The department’s plans will continue
Online application date continues
Official Website https://ikhedut.gujarat.gov.in/

What is Ikhedut Portal?

Ikhedut Portal is a web portal for farmers. Various schemes for farmers of Gujarat are placed on this online portal. Farmers can apply online from the portal sitting at home. In which many schemes of different departments are running. Such as agriculture schemes, animal husbandry schemes, and horticulture department schemes. And Fisheries Scheme can also fill the online form. Ikhedut Portal New Registration of many schemes of Gujarat Agro Industries Corporation Ltd. and Atma Project.

I khedut Portal Yojana New List

Online applications have been started for the year 2023-23 on the I khedut portal. For which the farmer portal will be able to apply online for various agricultural schemes. This website ikhedut portal provides information about several schemes in the category. Following is the list of schemes launched by the Agriculture Department at present.

Khetivadi Yojana List 2023

Agriculture Department has released agriculture schemes on ikhedut portal so that farmers can take advantage of the schemes. The list is as follows.

 1. Other Tools / Equipment Agro Service / Provider Unit
 2. Combined Harvester
 3. Cultivator
 4. Scheme to encourage farmers to increase crop value
 5. Groundnut Digger
 6. Chaff Cutter (Engine / Ele. Motor Operated)
 7. Chaff Cutter (Tractor / Power Operated)
 8. Tractor
 9. Tadpatri
 10. Paddy Transplanter (Self
 11. Plow (all types)
 12. Planter (other types)
 13. Animal Managed Plants
 14. Crop Storage Structure (Godown)
 15. Power Tiller
 16. Power Thraser
 17. Potato Digger Machine Scheme
 18. Potato Planter
 19. Post Harvest Tools
 20. Post Hall Digger
 21. Form Machinery Bank –
 22. Up to 10 lakh
 23. Form Machinery Bank –
 24. Up to Lakh
 25. Form Machinery Bank (Selected District / Village)
 26. Brass Cutter
 27. Baler (Tractor powered hay baler)
 28. Man-made site (harvesting tool)
 29. Freight carrier
 30. Reservoir / Bund Formor / Returns Ripper / Binder (all types)
 31. Rotary Power Tiller (Self Propelled) / Power Weeder
 32. Rotavator Assistance Scheme
 33. Land Leveler
 34. Laser Land Leveler
 35. Wheel Ho (Intercropping equipment)
 36. Sowing / Automatic Drill
 37. Winning Fan
 38. Shredder / Mobile Shredder
 39. Subsoiler
 40. Smart Hand Tools Kit
 41. Hero (all types)
 42. High-tech, high productive equipment hub
 43. Tractor Operated Sprayer
 44. Crop Protection Equipment – Power Powered
 45. Solar Light Trap
 46. Assistance on buying a smartphone
 47. Pump Sets
 48. Plan to help build water tanks
 49. Water Carrying Pipeline

Bagayati Yojana List 2023 / बागवानी योजना 

There are several sub-divisions under the Department of Agriculture and Co-operation. In which many plans for the year 2023-23 have been issued by the Horticulture Department. Farmers can take advantage of these various schemes to get good yield in horticulture. The following is the list of horticultural schemes 2023.

બાગાયતી યોજનાનું નામ
GAP પ્રમાણન સર્ટીફીકેશન
(માળખાકીય સમાવેશ સાથે)
અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો માટે સહાય
અન્ય સુગંધિત પાકો માટે સહાય યોજના
અનાનસ (ટીસ્યુ) યોજના
અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના
પેડલ બનાવવાની યોજના
ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ યોજના
ઇવેપોરેટીવ/ લો એનર્જી કુલ ચેમ્બર
(ક્ષમતા ૮ મે.ટન)
ઉત્પાદન એકમ માટેની યોજના
ઓઇલ પામ માં આતર પાક માટે ઇન પુટસ
ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીશ ( FFB)ના ટેકાના ભાવ
ઓઈલ પામ વાવેતર વિસ્તાર માટેની યોજના
ઓપન પોલીનેટેડ ક્રોપ્સ યોજના
ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર
માટે સહાય યોજના
ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા
ડીસ્ટીલેશન યુનિટ યોજના
કંદ ફૂલો માટે સહાય
કંમ્પોસ્ટ બનાવવા માટેનો એકમ
બનાવવાની સહાય
કેળ (ટીસ્યુ) સહાય યોજના
કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય
શાકભાજીના ટ્રેલીઝ યોજના
કાજુ વાવેતર વિસ્તાર વધારવા માટે
પ્લાંટીંગ મટીરીયલ સહાય
કોલ્ડ સ્ટોરેજ
(બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ )
કોલ્ડ ચેઇન ના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન
અને આધુનિકીકરણ માટે
કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ
કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા
માટે સહાય યોજના
કોલ્ડ્ રૂમ (સ્ટેગીંગ) (ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)
ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય
ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ
ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટે
ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેન્ધનીંગ
છુટા ફૂલો
જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/
નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથે
ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધી)
ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર
(૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર
ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)
ટુલ્સ,ઇકવીપેમન્ટ, શોર્ટીગ/ગ્રેડીંગના સાધનો,
પીએચએમના સાધનો (વજનકાંટા, પેકીંગ મટીરીયલ્સવ,
શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ મશીનરી જેવા સાધનો સાથે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ)
ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાય
ડ્રી૫ ઈરીગેશન નેશનલ મિશન ઓન
ઓઇલસીડ એંન્ડ ઓઇલપામ (HRT – 6)
ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા
ડીઝલ/ ઇલેક્ટ્રીક/પેટ્રોલ પં૫સેટ-
(ઓઇલપામ HRT – 6)
દેવીપુજક ખેડુતોને તરબૂચ,ટેટી અને
શાકભાજીના બીયારણમાં સહાય
દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)
નેટહાઉસ -નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય
નર્સરીની માળખાગત સુવિધા
સુધારવા  માટેની સહય
નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપના માટે સહાય
નાની નર્સરી (૧ હે.) માટેની સહાય
નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની
ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય
પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ સહાય યોજના
પેકહાઉસ ( ૯ x ૬ મી.)
પપૈયાના પાકની યોજના
પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/
મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ
પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)
પ્લગ નર્સરી યોજના
પ્લાન્ટ હેલ્થ કલીનીકની સ્થા૫ના
પ્લાન્ટેશન પાકો (કાજુ અને કોકો)
પ્લાન્ટીગ મટેરીયલ આયાત
કરવા માટે સહાય યોજના
પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)
પ્લાસ્ટીક ટનલ્સ માટેની યોજના
પ્લાસ્ટીક મલ્ચ લેઇંગ મશીન
પુસા ઝીરો એનર્જી કુલ
ચેમ્બર(૧૦૦ કિ.ગ્રા.)
પાકા મંડપ-વેલાવાળા
શાકભાજીના પેડલ
પાવર ટીલર (૮ BHP થી ઓછા)
પાવર ટીલર (૮ BHP થી વધુ)
પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ
તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૨-૧૬લી. ક્ષમતા)
પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ
તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)
પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ
તાઇવાન સ્પ્રેયર (૮-૧૨ લી. ક્ષમતા)
પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં
ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબ અને
લીલીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ
માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે
પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં
આવતા કાર્નેશન અને જર્બેરાના પ્લાન્ટીંગ
મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે
પોલીહાઉસ (નેચરલી વેન્ટીલેટેડ)-
નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે
પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય
પોલીહાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં
આવતા ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમના પ્લાન્ટીંગ
મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે
પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતા અતિમૂલ્ય ધરાવતી
શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે
ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (કલેકશન, શોર્ટીંગ /ગ્રેડીંગ,પેકીંગ
એકમો વગેરે તેમજ ગુણવતા નિયંત્રણ /પૃથ્થયકરણ પ્રયોગશાળા )
ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા
નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી/શેડ કવર
પૂરા પાડવા બાબતની સહાય યોજના
ફળ/શાકભાજી પાકોના
હાઇબ્રિડ બિયારણ ખરીદવા
ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય
ફળપાકના વાવેતર
(ડાંગ જિલ્લા માટે- HRT-10)
ફળપાકો જેવા કે દ્વાક્ષ,
કીવી, પેશન ફ્રૂટ વિગેરે
બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ
મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય
બાગાયતી પાકના પોસેસીંગના
નવા યુનિટ માટે સહાય
બાગાયતી પાકોમાં
વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય
બાયો કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થા૫ના
બી બ્રીડર દ્વારા
મધમાખી સમૂહના ઉત્પાદન માટે
બોરવેલ /ટ્યુબ વેલ /વોટર હાર્વેસ્ટ સ્ટ્રકચર
/ તળાવ (ઓઇલપામ: HRT – 6)
મધમાખી સમૂહ (કોલોની)
મધમાખી હાઇવ યોજના
મેન્યુઅલ સ્પ્રેયર – નેપસેક/
ફૂટ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર
મશીનરી એંન્ડ ટુલ્સ નેશનલ
મિશન ઓન ઓઇલસીડ એંન્ડ ઓઇલપામ (HRT – 6)
મસાલા પાકો
(સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)
મોબાઇલ પ્રીફુલીંગ યુનિટ
રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહીકલ
રાઇપનીંગ ચેમ્બર
(ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)
રીટેલ માર્કેટ /
આઉટલેટ(વાતાવરણ નિયંત્રીત)
લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ટીલેજ અને
સીડ બેડ તૈયાર કરવાના સાધનો
લીફટીસ્યુ એનાલીસીસ
લેબોરેટરીની સ્થા૫ના
લો કોસ્ટ ડુંગળીના
સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)
લો કોસ્ટ પ્રિઝર્વેશન યુનિટ
વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ
પાકો સિવાયના ફળપાકો
વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો
(પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)
વર્મી કમ્પોસ્ટ / સેન્દ્રીય ઇનપુટ ઉત્પાદન એકમ
વેલાવાળા શાકભાજીપાક માટે
ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય
વાવણી, વાવેતર લણણી અને
ખોદકામના સાધનો
વોલ્ક ઇન ટનલ્સ યોજના
સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન સપ્લાય સીસ્ટમ
સંકલિત પેક હાઉસ કન્વેયર બેલ્ટે, શોર્ટીંગ,
ગ્રેડીંગ યુનિટ, વોશીંગ, સુકવણી અને વજન
કરવાની સુવિધા સાથે (સાઇઝ ૯ મી x ૧૮ મી)
સ્ટેટિક/મોબાઇલ વેન્ડીંગ કાર્ટ/
પ્લેટફોર્મ શીતક ચેમ્બર સાથે
સ્ટ્રોબેરી પાક માટેની સહાય
સેન્દ્રિય ઉત્પાદન પ્રમાણન (સર્ટીફીકેશન)
સેન્દ્રિય ખેતી અ૫નાવવી
(સર્ટીફીકેશન સાથે નો કાર્યક્રમ)
સ્પાન મેકીંગ યુનિટ માટેની સહાય
સરગવાની ખેતીમાં સહાય
સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરી સહાય
હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (૪ ફ્રેમ),
ફૂડ ગ્રેડ કન્ટેઇનર (30 કિ.ગ્રા.),
નેટ મધમાખી ઉછેરના સાધનો માટે
હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની
નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય
હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ (ફેન એન્ડ પેડ)
હાઇટેક નર્સરી (૪ હે. )
હાઇબ્રીડ તડબૂચ તથા
શક્કરટેટીના વાવેતર માટે સહાય
હાઇબ્રીડ બિયારણ સહાય યોજના

ikhedut Portal Online Registration Process

 • To do ikhedut portal online registration you have to first visit its official website.
 • Here you have to click on the option “Apply in various schemes” on the home page.
 • On clicking, a page will open in front of you. Here you will see the list of schemes of all the departments.
 • You have to click on the link “Click here for details” next to the department as per your requirement.
 • After this, all the schemes related to that department will open in front of you.
 • From here you have to select the scheme and apply online.

Leave a Comment